FőoldalSportÜgyvédkeresőJogiprogramKresztesztJuniorEgyetem

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Új felhasználó vagy? Regisztráció
Elfelejtett jelszó
HÍRLEVÉL
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy időben értesüljön a legfrissebb híreinkről és szolgáltatásainkról.
TESZTEK
ÜGYVÉDKERESŐ
JOGIPROGRAM


Gázár és távhőtámogatás

Ismét változnak a gázár és távhőtámogatás szabályai. A lényeges változásokat vesszük sorra: A változatások lényeges része a nem rendszeres havi jövedelműekkel, a gáz vagy távhőszolgáltató váltással kapcsolatos bejelentési , illetve társasházi és adminisztratív kérdéseket rendez.

A nem jogosult távhőigénylő támogatási összege január 1.-március 31. valamint október 1. és december 31. között 1150 Ft távhődíj juttatás illeti meg.

Jövedelem megállapítás nem havi rendszerességgel megszerzett jövedelemnél:

A nem havi rendszerességgel  illetve vállalkozásból származó jövedelmeknél jövedelemnek minősül:
- a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző  tizenkét hónapben szerzett jövedelem egyhavi átlaga azzal, hogy a vállalkozásból   származó jovedelem számításánál azon hónapok esetében, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Szolgáltató váltás:

A támogatásra jogosultság akkor sem szűnik meg, ha nemcsak a fogyasztó, hanem a szolgáltatás díját díjszétosztás nélkül fizető társasház közös képviselője másik szolgáltatóval köt ugyanarra a fogyasztási helyre szerződést.

Szolgáltató váltásnál egyébként a korábbi szolgáltatónak a végszámlához igazolást kell kiállítania, amelyben megjelöli a megszűnés időpontjáig felhasznált azon hőmennyiséget amellyel kapcsolatban támogatást érvényesített.

A szolgáltatót váltó fogyasztónak az új szerződéséből egy másolati példányt és az előző gázszolgáltató fent említett igazolását meg kell küldenie  15 napon belül az Igazgatóságnak !

(Amennyiben 15 napon belül megküldik a szolgáltatóváltást igazoló okiratokat, csak abban az esetben jár a támogatás folyamatosan ! Amennyiben ezen határidőt elmulasztják, akkor a támogatás a kieső időre nem jár, a szerződés megküldési hónapjának végéig. Például: Ha valaki január 15-én vált szolgálatót, de a váltást csak február 10-én jelenti be, akkor a támogatásból a februári hónap kiesik.  )

Magánszemély fogyasztóknál ugyancsak 15 napos bejelentési kötelezettség áll fenn, ha a szolgáltatási szerződés megszűnik szolgáltatóváltás nélkül. (pl. távhőszolgáltatás véglegesen megszűnik, vagy gáz helyett más fűtési módra térnek át, stb.)

A fogyasztó halála esetén a bejelentésre a vele együtt élő hozzátartozók kötelesek ugyancsak 15 napon belül.

A támogatásra jogosultságot továbbra is a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága állapítja meg. A jogerősen megállapított támogatás mértéke a jogosultsági időszakban továbbra sem változhat.

A támogatás megállapításáról az Államkincstár értesíti a szolgáltatót. Amennyiben a Kincstárhoz bejelentett adatok és a szolgáltatónál nyilvántartott adatok között eltérés van, akkor az adatok helyesbítésében már a fogyasztó is köteles lehet részt venni.  (pl. valakinek a keresztneve vagy más nyilvántartott adata eltér a támogatási kérelmen és a szolgáltatónál nyilvántartott szerződésen.)

Jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén a visszafizetési kötelezettségnél az Állam a támogatáson túl a  jegybanki alapkamat kétszeres összegét is érvényesíti.

2007-től esedékes (2008-ra vonatkozó) szabályok 

Megjelent a 289/2007 (X.31) Kormány rendelet az egyes szociálisan rászolult családok 2008 évi gázár-és  távhő-szolgáltatási támogatásról. A jogszabály leglényegesebb rendelkezéseit ismertetjük.

Az igénylőlap az alábbi linkről letölthető:

http://www.allamkincstar.gov.hu/file/kozlinfo/kozerdekukozlemenyek/gaz_tavho_tam/Igenylolap_2008.doc

Tájékoztató az igénylőlap kitöltéséhez:

http://www.allamkincstar.gov.hu/file/kozlinfo/kozerdekukozlemenyek/gaz_tavho_tam/Tajekoztato_2008.pdf

Az energiatámogatás iránti kérelmek benyújtását segítő információk

Általános tájékoztató

1. A támogatást írásban kell igényelni a 2008. évre vonatkozó igénylőlapon. A 2007. évi támogatás igénylésére szolgáló igénylőlap nem használható.

2. Az igénylőlap valamennyi kérdésére egyértelmű választ kell adni.

3. Újdonság, hogy a 2008-ra szóló igénylőlapon nemcsak az igénylő, hanem valamennyi, vele egy háztartásban élő személy adóazonosító jelét fel kell tüntetni. Ha valaki nem rendelkezik adóazonosító jellel, akkor ezt a tényt kell a megfelelő rovatban feltüntetni.

Adóazonosító jel hiánya 18 év alatti vagy 65 év feletti személyek között fordulhat elő.

4. A támogatás alapjául szolgáló jövedelemként - havi rendszerességgel járó jövedelmek esetén - a kérelem benyújtását megelőző hónapra járó jövedelem nettó összege számít.

Ehhez hozzá kell adni a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban szerzett nem rendszeresen járó jövedelmek együttes összegének 1/12-ed részét. Ide tartozik az étkezési, közlekedési, munkahelyi lakhatási támogatás és a „ruhapénz” is.

5. Az igénylőlapot alá kell írni. A 2. rovatban szereplő személyeknek külön-külön kell aláírniuk a beírt adatok és jövedelem valódiságának igazolására. A kérelmezőnek ezen túlmenően az igénylőlapot annak alján is alá kell írnia, a 2. rovatban szereplő aláírás ezt nem helyettesíti.

6. A benyújtott kérelemhez csatolni kell az utolsó energiaszámla másolatát. A számlán szereplő fogyasztóként megjelölt személy és az igénylő csak ugyanaz a személy lehet.

A számla befizetését igazoló feladóvevény másolata nem fogadható el.

7. Háztartás tagjaként csak olyan személyt lehet feltüntetni, aki a lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány szerint oda van bejelentve, és ténylegesen a háztartásban lakik.

8. A kérelmet célszerű postán beküldeni a Magyar Államkincstár lakóhely szerint
illetékes Regionális Igazgatóságához. Azok a személyek, akik jelenleg is támogatásban részesülnek, a kérelem benyújtásához szükséges igényl
őlapot éstájékoztatót 2007. november 20-ig postai úton megkapják. Akik nem kapják meg, vagy új kérelmezők, azoknak maguknak kell beszerezniük a szükséges nyomtatványt a lakóhelyükhöz legközelebbi kincstári irodában, de letölthetik a Magyar Államkincstár honlapjáról is.

9. A jogosultság megállapításánál nem a háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme az irányadó, hanem az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem.

10. A támogatást legkorábban a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától lehet megállapítani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy év közben a támogatás módosítására nincs lehetőség.

Tájékoztató a közös mérővel rendelkező, gázszolgáltatást igénybe vevő társasházban, illetve a távhőszolgáltatás díját díjszétosztás nélkül fizető társasházban lakó személyek részére

Az általános tájékoztatásban írtak irányadók a társasházban vagy ehhez hasonló lakásban élő személyek részére is. Ezen túlmenően azonban az alábbiakra külön is felhívjuk figyelmüket:

1. 2007-től eltérően 2008-ban csatolniuk kell a kérelem benyújtásának hónapjában, vagy

- ha az még nem került kibocsátásra - a megelőző hónapban a társasház részére

kiállított gáz-, illetve távhő-szolgáltatási számla másolatát is a kérelemhez, ha a közös képviselő (vagy az ezzel megbízott személy) ezt külön nem küldte meg a Kincstár Regionális Igazgatósága részére.

2. Továbbra is mellékelni kell a közös képviselő által kiállított nyilatkozatot. Kérjük, ellenőrizze a kérelmező fogyasztására vonatkozó fogyasztási hányad kiszámításának helyességét.

3. A megállapított támogatást a közös képviselő köteles a társasházban élő személy részére egyértelműen kimutatni, a támogatásra jogosult személlyel közölni és részére érvényesíteni.