FőoldalSportÜgyvédkeresőJogiprogramKresztesztJuniorEgyetem
  Ügyvédi regisztráció külföld

Általános szerződési feltételek külföld

1./ Az ügyvédkereső adatbázis létrehozásának és fenntartásának célja, hogy a felhasználók jogi vonatkozású problémáikkal kapcsolatban a lehető legegyszerűbb módon találjanak megfelelő szakembert.


2./ Az adatbázisba regisztráltathatja magát minden külföldi ügyvéd, aki a hazájának jogszabályai alapján ügyvédi tevékenység folytatására jogosult.


3./ Az adatbázisba történő nyilvántartásba vétel önregisztrációval történik. Az önregisztráció de facto jelenti egyben az alábbiakat:  • nyilatkozatot arról, hogy a regisztráló ügyvéd hazai joga alapján a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések szerint ügyvédi tevékenység folytatására jogosult,

  • a regisztráló ügyvéd és az ügyvédi iroda elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben megfogalmazott rendelkezéseket

  • felelősségvállalást a közölt adatok helytállósága vonatkozásában

4./ A regisztrált ügyvéd köteles írásos formában bejelenteni a szolgáltató felé, ha az ügyvédi tevékenységet szünetelteti, vagy az ügyvédi tevékenység folytatásával felhagy, illetőleg tovább azt nem folytathatja. A bejelentés késedelméből, elmulasztásából eredő valamennyi kárét és költségért a mulasztó fél a felelős.


Az ügyvédi tevékenység szüneteltetése esetén a szolgáltató a szünetelés időtartamára az ügyvéd adatait inaktiválja, amely azt jelenti, hogy az adatok törlésre nem kerülnek, azonban az adatok a nyilvánosság számára a továbbiakban nem hozzáférhetőek. Az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének időtartamára a díjfizetési kötelezettség is szünetel.


Amennyiben az ügyvédi tevékenység folytatására való jogosultság megszűnik, a szolgáltató az érintett ügyvéd adatait törli.


5./ Az adatbázisban történő részvétel magyarul beszélő külföldi ügyvédek és irodájuk tagjai számára díjmentes, más külföldi ügyvéd részére  díjköteles. A részvételi díj mértékét az általános szerződési feltételek tartalmazzák, és az a mindenkori tárgyév december 31. napjáig hatályos. 2005 évre vonatkozóan a részvételi díj 500 Ft azaz ötszáz forint + ÁFA havonta, mindösszesen bruttó 625 forint azaz hatszázhuszonöt forint/hó.


A meghatározott díj nem személyenként, hanem ügyvédi irodánként, vagy egyéb cégformánként ( max 5 fő) értendő.  A díj összege ennek alapján a megjelölt  létszámhatárig fix, e létszám felett újabb  ügyvéd jelentkezése esetén a megjelölt díjat kell fizetni.


A részvételi díjfizetés negyedévente utólag történik. Ennek alapján a díjfizetés a tárgyév március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig és december 31-ig esedékes. A fizetés akkor tekintendő teljesítettnek, amikor az esedékes összeget a szolgáltató számlavezető bankja jóváírja. Abban az esetben, ha a regisztráció a tárgynegyedéven belül történik, a szolgáltató a tárgynegyedév végén a ténylegesen nyújtott, időarányos szolgáltatási díjat számlázza.


Tíz napot elérő fizetési késedelem esetén a szolgáltató a regisztrált ügyvéd adatait inaktiválja, és így a szolgáltatás nyújtását felfüggeszti. 30 napot elérő fizetési késedelem esetén a szolgáltató bármely külön előzetes értesítés nélkül az azonos irodához (vagy céghez) tartozó regisztrált ügyvédek adatait az adatbázisból törli, Az adatbázisból történő törlés a szerződés azonnali hatályú felmondásának minősül.


6./ A szolgáltató, méltányolható körülmények fennállása, vagy bekövetkezése esetén a díjfizetési kötelezettséget felfüggesztheti, átütemezheti, illetőleg díjmentességet biztosíthat. Ilyen esetekre a szolgáltató és az ügyvéd megállapodása az irányadó.


7./ Bármely regisztrált ügyvéd jogosult jelen szerződést a tárgynegyedév végére rendes felmondással, vagy a szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal írásbeli rendkívüli felmondás útján megszüntetni. Rendes felmondás esetén a felmondási idő lejártával (tárgynegyedév vége) a szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a regisztrált ügyvéddel szemben megszűnik, és az adatokat köteles az adatbázisból törölni.


Súlyos szerződésszegésnek minősül és azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha a szolgáltató tőle függő okból a szolgáltatást folyamatosan, legalább 30 naptári napon keresztül nem biztosítja.


A szolgáltató nem felelős a tőle független okból bekövetkező (pl. internet szolgáltatás hiányai, szerverhibák) hibákért, de köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a hiba elhárítása után a szolgáltatás nyújtását haladéktalanul folytassa.


8./ Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a magyar jog előírásai  irányadók.


Jelen általános szerződési feltételek 2005 december 31-ig hatályosak. A regisztráció hatálya - az általános szerződési feltételek lényegi rendelkezéseinek megváltozása hiányában - további egy évvel automatikusan meghosszabbodnak. Az általános szerződési feltételek lényegi módosításának kell tekinteni a részvételi díj mértékére, a fizetési ütemezésre és határidőkre, a fizetésre kötelezettek személyi körére vonatkozó rendelkezések megváltoztatását. Ilyen változtatás esetén a regisztráció automatikusan nem hosszabbodik meg, hanem az új szerződési szerződési feltételeket a résztvevők írásban, vagy ismételt regisztrációval fogadhatják el.