FőoldalSportÜgyvédkeresőJogiprogramKresztesztJuniorEgyetem
  Ügyvédi regisztráció belföld

Ügyvédi adatbázis részvétel Általános Szerződési Feltételei

1./ Az ügyvédkereső adatbázis létrehozásának és fenntartásának célja, hogy a felhasználók jogi vonatkozású problémáikkal kapcsolatban a lehető legegyszerűbb módon találjanak megfelelő szakembert.


2./ Az adatbázisba regisztráltathatja magát minden Magyarországon ügyvédi nyilvántartásba vett ügyvéd, illetőleg minden külföldi ügyvéd, aki a hazájának jogszabályai alapján ügyvédi tevékenység folytatására jogosult.


3./ Az adatbázisba történő nyilvántartásba vétel önregisztrációval  történik. Az önregisztráció de facto jelenti egyben az alábbiakat:  • nyilatkozatot arról, hogy a regisztráló ügyvéd hazai joga alapján a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések szerint ügyvédi tevékenység folytatására jogosult, az illetékes kamara ügyvédi nyilvántartásba vette, és az ügyvédi tevékenység folytatására vonatkozó jogosultsága a regisztráció időpontjában korlátozástól mentesen fennáll,

  • a regisztráló ügyvéd és az ügyvédi iroda elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben megfogalmazott rendelkezéseket

  • felelősségvállalást a közölt (regisztrált) adatok folyamatos helytállósága vonatkozásában

4./ A regisztrált ügyvéd köteles írásos formában (e-mail, fax) bejelenteni a szolgáltató felé, ha az ügyvédi tevékenységet szünetelteti, vagy az ügyvédi tevékenység folytatásával felhagy, illetőleg tovább azt bármely oknál fogva nem folytathatja. A bejelentés késedelméből, elmulasztásából eredő valamennyi kárért és költségért a mulasztó fél a felelős.


Az ügyvédi tevékenység szüneteltetése esetén a szolgáltató a szünetelés időtartamára az ügyvéd adatait inaktiválja, amely azt jelenti, hogy az adatok törlésre nem kerülnek, azonban az adatok a nyilvánosság számára a továbbiakban nem hozzáférhetőek. Az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének időtartamára a díjfizetési kötelezettség is szünetel.
A szünetelés bejelentésének elmulasztásából  eredő kárért a mulasztó fél a felelős. 


Amennyiben az ügyvédi tevékenység folytatására való jogosultság megszűnik, a szolgáltató az érintett ügyvéd adatait törli.


5./ Az adatbázisban történő részvétel 2006 év folyamán díjmentes.

A szolgáltató jogosult a részvételt - különösen a fenntartási költségek emelkedése esetén -  díjkötelessé tenni, erről azonban a regisztrált ügyvédet a díjfizetési kötelezettség hatályba lépése előtt 3 hónappal e-mail vagy telefax útján értesítenie kell.

Amennyiben a regisztrált ügyvéd a díjfizetéssel egybekapcsolt szolgáltatásra nem tart igényt, e-mail vagy telefax útján értesíti erről a szolgáltatót. Ebben az esetben a szolgáltató a regisztrált ügyvéd adatait törli az adatbázisból.

 A részvételi díj mértékét az általános szerződési feltételek tartalmazzák, és az a mindenkori tárgyév december 31. napjáig hatályos.


A meghatározott díj nem személyenként, hanem ügyvédi irodánként (egyéni ügyvéd jelen szerződés szempontjából irodának minősül) értendő. A díj összege ennek alapján fix, valamint független az ugyanazon ügyvédi irodában ügyvédi tevékenységet folytató és az adatbázisban regisztrált ügyvédek számától.


A részvételi díjfizetés negyedévente utólag történik. Ennek alapján a díjfizetés a tárgyév március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig és december 31-ig esedékes. A fizetés akkor tekintendő teljesítettnek, amikor az esedékes összeget a szolgáltató számlavezető bankja jóváírja. Abban az esetben, ha a regisztráció a tárgynegyedéven belül történik, a szolgáltató a tárgynegyedév végén a ténylegesen nyújtott, időarányos szolgáltatási díjat számlázza.


Öt napot elérő fizetési késedelem esetén a szolgáltató a regisztrált ügyvéd (ügyvédi iroda esetén az irodához tartozó valamennyi regisztrált ügyvéd)adatait inaktiválja, és így a szolgáltatás nyújtását felfüggeszti. 30 napot elérő fizetési késedelem esetén a szolgáltató bármely külön előzetes értesítés nélkül az azonos irodához tartozó regisztrált ügyvédek adatait az adatbázisból törli, Az adatbázisból történő törlés a szerződés azonnali hatályú felmondásának minősül.


6./ A szolgáltató, méltányolható körülmények fennállása, vagy bekövetkezése esetén a díjfizetési kötelezettséget felfüggesztheti, átütemezheti, illetőleg díjmentességet biztosíthat. Ilyen esetekre a szolgáltató és az ügyvéd (ügyvédi iroda) megállapodása az irányadó.


7./ Bármely regisztrált ügyvéd jogosult jelen szerződést a tárgynegyedév végére írásban rendes felmondással, vagy a szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal írásbeli rendkívüli felmondás útján megszüntetni. A súlyos szerződésszegésre, valós indokok alapján hivatkozó rendkívüli felmondás a felmondást benyújtó ügyvéd vonakozásában hatályos.  Rendes felmondás esetén a felmondási idő lejártával (tárgynegyedév vége) a szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a regisztrált ügyvéddel szemben szűnik meg, és az ő adatait köteles az adatbázisból törölni.


Súlyos szerződésszegésnek minősül és azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha a szolgáltató tőle függő okból a szolgáltatást folyamatosan, legalább 30 naptári napon keresztül nem biztosítja.


A szolgáltató nem felelős a tőle független okból bekövetkező (pl. internet szolgáltatás hiányai, szerverhibák) hibákért, de köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a hiba elhárítása után a szolgáltatás nyújtását haladéktalanul folytassa.


8./ Jelen általános szerződési feltételek 2006 december 31-ig hatályosak. A regisztrációval és annak elfogadásával létrejött szerződés  hatálya - az általános szerződési feltételek lényegi rendelkezéseinek megváltozása, vagy a regisztrált ügyvéd felmondásának hiányában - további egy évvel automatikusan meghosszabbodik. Az általános szerződési feltételek lényegi módosításának kell tekinteni a részvételi díj bevezetésére, mértékére, a fizetési ütemezésre és határidőkre, a fizetésre kötelezettek személyi körére vonatkozó rendelkezések megváltoztatását. Ilyen változtatás esetén a regisztráció automatikusan nem hosszabbodik meg, hanem az új szerződési feltételeket a feleknek külön nyilatkozattal kell elfogadnia.


9./ Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a magyar jog előírásai (így különösen  pl.: az ügyvédi törvény,  Ptk., a távollévők közötti szerződésekre vonatkozó rendelkezések, az adatvédelmi jogszabályok, a számviteli jogszabályok ) irányadók.